Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Novoplast Kunststoffen B.V. met als handelsnaam PerlaPlast-Kunststofshop (hierna vermeld als PerlaPlast) en haar wederpartij zijnde aanvrager of afnemer.


artikel 1 Toepassing
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen PerlaPlast-Kunststofshop
      (hierna vermeld als PerlaPlast) en haar wederpartij zijnde aanvrager of afnemer.
1.2  Met het accepteren van een offerte of het plaatsen van een opdracht, wordt door de wederpartij ingestemd met deze voorwaarden.

artikel 2 Aanbiedingen
2.1  Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kennen een geldigsheidsduur van 2 weken na dagtekening. Vermeldde levertijden zijn altijd
      momentopnames en derhalve onder voorbehoud.

artikel 3 Opdracht, overeenkomst, betaling
3.1  Een opdracht komt tot stand wanneer:
      -een afnemer online bestelt en per Ideal betaalt.
      -een afnemer online bestelt en wenst te betalen op basis van een toegezonden factuur/opdrachtbevestiging.
      -een afnemer accoord geeft op een uitgebrachte offerte en op rekening gaat kopen.
3.2  De afnemer ontvangt een bevestiging per mail met daarin een specificatie van de besteldde items en prijzen.
3.3  Bij niet of slechts gedeeltelijke nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden houdt PerlaPlast zich het recht voor de
      opdracht te laten vervallen.

artikel 4 Levering, levertijd
4.1  PerlaPlast levert opdrachten uit middels externe vervoerders die uitleveren op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.
      Op opgegeven afleveradressen dient iemand aanwezig te zijn om de zending in ontvangst te nemen. Mocht er niet afgeleverd 
      kunnen worden door afwezigheid bestaat de kans dat we extra bezorgkosten krijgen berekend van de vervoerder, die op de
      afnemer worden verhaald. Een proactieve houding van de afnemer is belangrijk.
4.2  Voorraadartikelen worden met 3 werkdagen geleverd. Niet voorraadartikelen met maximaal 10 dagen. Mocht de levertijd langer
      zijn dan 10 dagen, neemt PerlaPlast, direct na ontvangst van de opdracht, contact op met de afnemer.
      Mocht de levertijd voor de afnemer onacceptabel blijken, is deze gerechtigd de opdracht te annuleren. PerlaPlast zal vervolgens
      zorgdragen voor terugbetaling van reeds ontvangen gelden.
4.3  PerlaPlast is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade als gevolg van late levering. Voor zover dit al voorkomt, is het vaak
      onmacht. PerlaPlast hecht hierbij wel veel waarde aan goede communicatie en zal, uit eigen beweging, de afnemer tijdig
      informeren.
4.4  Kleurverschillen tussen materialen uit 2 productiebatches kunnen voorkomen. Dit is inherent aan de productiewijze en onvermijdelijk.
      PerlaPlast stelt van veel materialen monsters ter beschikking om weergegeven kleuren in de webshop te kunnen ckecken.
      De afnemer kan monsters aanvragen middels het contactformulier.

artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1  PerlaPlast houdt eigendom van geleverde goederen tot dat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

artikel 6 Klachten, gebreken
6.1  PerlaPlast gaat voor levering van goede kwaliteit. Desondanks kan de levering gebreken vertonen bijvoorbeeld onstaan tijdens
      transport. Afnemer dient de afgeleverde goederen zo snel mogelijk na ontvangst te controleren en gebreken te melden.
6.2  Wanneer PerlaPlast de klacht gegrond verklaard, zal met afnemer herlevering of terugbetaling van reeds ontvangen gelden worden
      afgestemd. PerlaPlast is hierbij niet ontvankelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook.

artikel 7 Annulering
7.1  Daar waar de afnemer het recht heeft, een bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst te annuleren, geldt dit niet voor afname van
      producten die klantspecifiek zijn geproduceerd zoals eindproducten of op maat gezaagde delen. Ook uitgesloten van annulering zijn
      zijn producten die door PerlaPlast, voor de afnemer, zijn besteld bij een fabriek en reeds in productie zijn genomen of waarvoor
      de betreffende producent reeds een opdrachtbevestiging aan PerlaPlast heeft gezonden.

artikel 8 Overmacht
8.1  PerlaPlast kan zich beroepen op overmacht wanneer zij haar verplichtingen jegens de afnemer niet of niet tijdig kan nakomen als 
      gevolg van omstandigheden die PerlaPlast redelijkerwijs niet aan te rekenen zijn zoals: natuurrampen, storingen, stakingen, files enz.
      PerlaPlast zal in een pro-actieve houding communiceren met de afnemer en de besteldde goederen zo snel als mogelijk leveren.
8.2  Verzoeken tot schadevergoeding in dit soort situaties worden dan ook niet ontvankelijk verklaard.

artikel 9 Toepasselijk recht, geschillen
9.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen PerlaPlast en haar afnemers is het Nederlands recht van toepassing.
9.2  Alle geschillen tussen PerlaPlast en haar afnemers zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland